Grossmeister

Der „Stammbaum“ des Shorin-Ryu Matsumura Kenpo

Satunuku „Tode“ Sakugawa (1733-1815)

Soken“Bushi“ Matsumura (1797-1889)

Nabe Matsumura (1860-1930)

Hohan Soken (1890-1982)

Yuichi Kuda (1928-1999)

Tomosada Kuda